rejestracja: 41 275 33 42 41 275 41 26 41 275 41 24 | RODO

Standard organizacyjny pracy POZ w Vita Centrum Zdrowia

 1. Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą zapisać się:

  osobiście w siedzibie VITA Centrum Zdrowia ul. Borkowskiego 1 Starachowice,
  telefonicznie pod nr telefonów:
  tel. 41 275 33 42
  tel. 41 275 41 26 
  tel. 41 275 41 24
  Kom. 698 207 643
  tel. 41 389 70 75 nr receptowy.

  za pośrednictwem osoby trzeciej w siedzibie jak powyżej,

  drogą elektroniczną za pomocą aplikacji VISIMED, Internetowego Konta Pacjenta jak również korzystając z kontaktu meilowego: przychodnia@vita-starachowice.pl

  Pacjent może zasięgnąć informacji na temat swoich praw i zasad działania systemu na platformie pacjent.gov.pl oraz pod nr telefonu

  Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

  Realizacja świadczenia recepturowego odbywa się przez kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 41 389-70-75, poprzez aplikację VisiMed lub IKP. Pacjent może również zamówić receptę poprzez kontakt z rejestracją. Podany powyżej telefon służy do zamawiania recept, jest obsługiwany przez pielęgniarkę, która w ramach kontynuacji wystawia receptę podczas teleporady lub jeśli nie może tego zrobić to wpisuje ją do lekarza i przekazuje pacjentowi termin kiedy recepta będzie wystawiona. Pacjent otrzymuje kod recepty automatycznie z systemu SOMED w postaci informacji sms.

  Niezależnie od tych ścieżek kontaktu pacjent może też korzystać z drogi meilowej i zgłaszać swoje zapotrzebowanie na leki poprzez adres przychodnia@vita-starachowice

  Świadczeniodawca zapewnia pacjentom możliwość kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki poprzez użycie którejkolwiek z form kontaktu.

  Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje systemy teleinformatyczne lub systemy łączności: połączenia telefoniczne.

  W przypadku problemów z kontaktem na powyższe nr telefonów możliwy jest kontakt z biurem pod nr telefonu: 41 333 64 51

 2. Świadczenia POZ udzielane są w sposób kompleksowy odpowiednio do przedmiotu umowy. Świadczeniodawca zapewnia możliwość realizacji postępowania diagnostyczno-leczniczego na ternie VITA Centrum Zdrowia.

 3. Świadczenia diagnostyczne obejmują badania zgodnie z bieżącymi wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu:
   • Badań Laboratoryjnych,
   • USG,
   • RTG,
   • EKG,
   • Spirometrii

  wykonywanych na terenie VITA CZ.
  Ich wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeniowej do wiadomości pacjentów oraz na stronie internetowej. Zakres jest aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się wytycznymi NFZ i stanowi załącznik do niniejszej procedury. Kontakt telefoniczny do pracowni diiagnostycznych: RTG 41 389 70 71 Prac. Analityczna: 41 389 70 74

 4. Lekarz POZ może również zlecić do placówek zewnętrznych badania:
   • kolonoskopii,
   • gastroskopii,

 5. Świadczenie lekarza POZ może odbywać się w formie porady osobistej oraz teleporady w zależności od potrzeb zgłoszonych przez pacjenta podczas rezerwacji terminu wizyty. Wyboru formy udzielenia świadczenia dokonuje pacjent.

 6. Obowiązkiem rejestracji jest wyznaczenie terminu porady/teleporady i przekazanie tej informacji pacjentowi z zaznaczeniem, że termin realizacji teleporady może ulec przesunięciu zależnie od sytuacji panującej podczas przyjęć w gabinecie. Lekarz w pierwszej kolejności realizuje porady pacjentów oczekujących na terenie placówki. Odrębne terminy przyjęć są wyznaczane dla dzieci w Poradni Dzieci Zdrowych w sposób planowy w uzgodnieniu z lekarzami z rozgraniczeniem gabinetów i czasu pracy między poradnią dzieci zdrowych i chorych.

 7. Świadczenia które mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:
   świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania - bez badania pacjenta - recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),

  pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki POZ,

  świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

  świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

  świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

 8. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta świadczenie udzielone jest w domu pacjenta po uprzednim kontakcie telefonicznym z lekarzem. W załączeniu procedura

 9. Świadczenia POZ udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00 zgodnie z harmonogramami pracy umieszczonymi na terenie placówki..

  W nocy i w dni ustawowo wolne od pracy rolę POZ przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których pacjent może otrzymać pomoc w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

  W tym czasie pacjent może też skorzystać z pomocy na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK). pod bezpłatnym numerem 800 137 200

 10. Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

  SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,

  w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

 11. Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):
  w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

  na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),

 12. Pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym i które stanowi cześć prowadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

 13. Opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach domowych i nie są objęci na podstawie odrębnej umowy świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, pielęgniarka poz sprawuje opiekę zgodnie z ustalonymi dla tych świadczeniobiorców indywidualnymi planami opieki.

 14. Uprawniona odrębnymi przepisami Pielęgniarka POZ wystawia recepty na leki (w ramach kontynuacji) oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie w Art. 15a Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej z wyłączeniem leków zawierających substancje silnie działające, śr. odurzające, substancje psychotropowe zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 15. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy i na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, pielęgniarka poz pobiera materiały do badań diagnostycznych.

 16. Pielęgniarka POZ udziela świadczeń profilaktycznych w ramach: profilaktyki gruźlicy, profilaktyki wieku rozwojowego u dzieci do ukończenia 6. roku życia, w tym: 1) wizyty patronażowe: w okresie od 3. do 4. Miesiąca życia i adekwatnie do potrzeb w 9. Miesiącu życia, testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego dziecka

 

Aktualizacja 03.2021r.